Algemene Voorwaarden SwiftySite

Welkom bij de Algemene Voorwaarden van SwiftySite! Neem een lekker glas wijn of kop koffie erbij een lees het eens op je gemak door. Dit is belangrijke stuff, want je gaat hiermee akkoord als je het vinkje aanzet wanneer je een bestelling plaatst. Het bevat zelfs onderdelen, zoals de Cookie Policy en Privacy Policy die van toepassing zijn als je deze website bezoekt.

Wanneer alles lekker loopt en er niks aan de hand is, gaat niemand naar de Algemene Voorwaarden kijken. Pas wanneer er iets mis gaat of er een meningsverschil is, komen de voorwaarden op tafel. En dan is duidelijkheid heel belangrijk. Daarom wordt hier en daar behoorlijk duidelijke taal geschreven die misschien wat hard kan overkomen. Dat is eigenlijk een ongewenst bijeffect. Maar helaas niet altijd te voorkomen. Die juristen ook, h√® ūüėČ

 

AV artikel 1. Definities

 

Wij
De leverancier; SwiftySite, gevestigd aan Dragonder 1B in Valkenswaard NL en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72817127 (hierna te noemen: wij / ons / onze).

Jij
De opdrachtgever; de natuurlijke of rechtspersoon die met ons, de leverancier, een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie wij een offerte daartoe hebben uitgebracht (hierna te noemen: jij / jou / jouw). We houden van een informele stijl die makkelijk te lezen is. Vandaar dat we bewust ervoor kiezen om te tutoyeren.

Algemene Voorwaarden
Dit document wat bestaat uit vijf onderdelen: de Algemene Voorwaarden, de Hosting- & Domeinnaam Policy, de Privacy Policy, de Verwerkersovereenkomst en de Cookie Policy.

Dienst
De specifieke dienst die wij als leverancier met jou als opdrachtgever overeenkomen, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen ons als leverancier en jou als opdrachtgever volgens welke wij de Dienst zullen uitvoeren.

Website
www.swiftysite.com en al haar subdomeinnamen.

Persoonsgegevens
Alle informatie over een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Schriftelijk
Met schriftelijk wordt bedoeld een aangetekende brief op papier per post.

 

AV artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 

1. In de meeste gevallen bieden wij onze diensten aan via de Website waarbij we specificeren wat er bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. De op de website gepubliceerde omschrijving van de Dienst is bindend.

2. Door middel van een elektronisch bestelproces kun jij de Dienst afnemen en daarmee de Overeenkomst aangaan.

3. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het een maatwerkopdracht betreft, kunnen we ook een offerte uitbrengen. Daarin geven we dan aan wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend.

4. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3. Wanneer blijkt dat door jou verstrekte gegevens onjuist zijn, hebben wij het recht de prijzen hierop aan te passen.

4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door jou die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor ons alleen bindend indien en voor zover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Wij hebben het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met onze toestemming worden gewijzigd.

8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop wij van jou de mededeling inhoudende aanvaarding door jou ontvangen. Meestal is dit wanneer je het bestelformulier ingediend hebt, of wanneer je via email een offerte bevestigt.

9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
    1. de Overeenkomst;
    2. deze Algemene Voorwaarden;
    3. eventuele aanvullende voorwaarden.

10. Alle correspondentie gaat via email en/of het supportsysteem, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

11. Je bent gehouden om een emailadres aan ons op te geven waarop je mail kunt ontvangen. Wijzigingen moeten meteen aan ons worden doorgegeven.

12. Mail die verstuurd is naar het door jou opgegeven emailadres wordt geacht aangekomen te zijn.

 

AV artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zullen wij zo snel mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van jou.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garanderen wij dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

4. Jij bent gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draag je er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan ons worden verstrekt.

5. Wij mogen zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door jou aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van jou.

6. Wanneer het onderdeel uitmaakt van de Dienst, zullen wij jou een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heb je toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee je naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen. Voor zover er vergoedingen voortvloeien uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord, komen deze voor jouw rekening. In de meeste gevallen zullen deze kosten echter in de prijs van de Dienst waarop ze betrekking hebben opgenomen zijn.

7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder jouw verantwoordelijkheid en risico te vallen. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dien je dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden zodat we maatregelen kunnen nemen.

8. Wij hebben het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de jij aangaande de Overeenkomst een verplichting naar ons toe niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

 

AV artikel 4. Prijzen

 

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangeven.

2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van ons zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Wanneer de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zijn wij gerechtigd de gehanteerde tarieven, na afloop van het eerste jaar van de duurovereenkomst eenmaal per kalenderjaar te verhogen. Wij zullen jou, via de Website, schriftelijk of per e-mail, ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Jij hebt bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te be√ęindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van √©√©n maand.

4. Alle voor ons uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening, voor zover deze aan jou te wijten zijn.

 

AV artikel 5. Resellers

 

1. Wat in dit artikel beschreven staat geldt wanneer de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (‚ÄúResellen‚ÄĚ) van onze producten of diensten jou aan jouw klanten.

2. Jij handelt bij Resellen in jouw eigen naam, voor jouw eigen rekening, en voor jouw eigen risico en je bent niet gerechtigd voor of namens ons overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat jij onze agent of vertegenwoordiger bent.

3. Jij dient jouw klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als wij jou opleggen met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Wij kunnen verlangen dat je hier bewijs van overlegt.

4. Een niet of niet tijdig betalen van jouw klanten aan jou ontslaat jou niet van je betalingsverplichtingen aan ons.

5. Wij zullen uitsluitend via jou contact zoeken met jouw klanten, tenzij wij een dringende reden hebben om deze klanten direct te benaderen of wanneer jij toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.

6. Jij bent niet gerechtigd in promotionele of commerci√ęle communicatie, waaronder een domeinnaam, enige handelsnaam, merknaam, logo‚Äôs of tekens van ons te gebruiken met als doel gebruik te maken van onze goodwill of goede naam voor werving van klanten door jou. Je mag wel op zakelijke wijze communiceren dat je gebruik maakt van producten en/of diensten van ons.

7. Jij bent te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat jouw klanten doen of nalaten via onze systemen of netwerken dan wel die van onze leveranciers.

8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van jou verkrijgen wij het recht om jouw klanten te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

 

AV artikel 6. Support

 

1. Wij leveren ondersteuning (support) op de correcte werking, levering en administratieve afhandeling van de Dienst. De kosten hiervoor zijn bij de prijs van de Dienst inbegrepen.

2. De kosten voor ondersteuning (support) aangaande het gebruik van de Dienst, zoals advies aangaande het inrichten van een website, het instellen van email, en het gebruik van de Dienst en dergelijke, zijn niet bij de prijs van de Dienst inbegrepen en kunnen apart in rekening gebracht worden tegen het geldende uurtarief. Maar alleen wanneer dit vooraf aan jou gecommuniceerd is. We behouden ons het recht voor om je ook hiermee gratis te helpen, zonder hiermee een precedent te scheppen.

3. Wanneer wij namens jou werkzaamheden aan de Dienst moeten uitvoeren, zal een vooraf gecommuniceerde vergoeding hiervoor aan jou in rekening gebracht worden.

 

AV artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

 

1. Wij zullen ons inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door ons opgeslagen data te realiseren, maar we bieden hierover geen garanties.

3. Wij zullen ons inspannen om de door ons gebruikte software up-to-date te houden. We zijn hierbij echter afhankelijk van onze Leverancier(s). We zijn gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar ons oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

4. Wij zullen ons inspannen om te zorgen dat jij gebruik kunt maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met ons netwerk. Leverancier kunnen echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

5. Indien naar ons oordeel een gevaar ontstaat voor het functioneren van onze computersystemen of ons netwerk of dat van derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, zijn wij gerechtigd alle maatregelen te nemen die wij redelijkerwijs nodig achten om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

AV artikel 8. Aansprakelijkheid

 

1. Onze aansprakelijkheid voor directe schade geleden door jou als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door ons van onze verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met jou overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van ons, onze werknemers of door ons ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die jij onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd bent (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 1.000,- (exclusief btw).

2. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

4. Onze aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien jij ons onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van onze verplichtingen tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren.

5. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat jij de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons meldt.

7. Jij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door jou aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde zaken, materialen of resultaten.

 

AV artikel 9. Onderhoud, storingen en overmacht

 

1. Wij hebben het recht om onze systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Wij zullen proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en ons inspannen om jou tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Wij zijn echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Wij hebben het recht om onze systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zullen wij ons inspannen om jou daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

3. Wij zullen ons inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, jou te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat wij door onze eigen Leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden be√ęindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5. Soms komt het voor dat een account van een klant voor een storing of onveiligheid zorgt. In een dergelijk geval kunnen wij die account tijdelijk blokkeren. In zo’n geval nemen we uiteraard direct contact op met de klant.

 

AV artikel 10. Duur en opzegging

 

1. De duur van de Overeenkomst is gelijk aan de door jou gekozen betaalperiode. Tenzij jij uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt dit na afloop stilzwijgend verlengd met dezelfde periode, tenzij je voorafgaand aan de verlenging de betaalperiode voor de verlenging wijzigt. Bijvoorbeeld van maand naar jaar of andersom.

2. Jij mag te allen tijde op elk moment de Dienst opzeggen. De opzegging zal ten laatste effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

3. Jij kunt een opzegging mededelen via het supportsysteem omdat we dan meteen een verificatie hebben dat jij het echt zelf bent die de opzegging doet. Let op: wanneer je een domeinnaam wegverhuist, is daarmee nog niet automatisch je hostingaccount opgezegd. Die moet je apart nog even opzeggen, als dat je bedoeling is.

4. Indien na be√ęindiging blijkt dat jij meer betaald hebt dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van be√ęindiging, zullen wij het verschil binnen 30 dagen restitueren.

Maar let op!

Dit geldt alleen als jij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Als jij wel vanuit beroep of bedrijf handelt, vindt er geen restitutie plaats. Hecht je er waarde aan om op elk moment te kunnen opzeggen, zonder dat er een vooruitbetaald bedrag overblijft na opzegging, kies dan voor betaling per maand. Kies je voor betaling per jaar en zeg je bijvoorbeeld na drie maanden op, dan vindt er dus geen restitutie plaats voor de resterende negen maanden, wanneer je handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Bij opzegging, be√ęindiging of ontbinding om welke reden dan ook zijn wij gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle betreffende accounts van jou op te heffen. We zijn niet verplicht in dat geval jou een kopie van deze data te verschaffen.

6. Door ons opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Wij zijn ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat jij ons schriftelijk in gebreke hebt gesteld.

7. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Jij hebt het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst. Registratie van domeinnamen is van deze bedenktermijn uitgesloten omdat je bij bestelling instemt met directe registratie en levering en wij hier dus al kosten voor hebben gemaakt.

9. Als jij enige op jou rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt hebben wij het recht alle met jou gesloten Overeenkomsten te be√ęindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd ons recht op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

AV artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 

1. In de meeste gevallen betreft de Overeenkomst een duurovereenkomst (abonnement). Het door jou verschuldigde bedrag betreffende de Overeenkomst voldoe je maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn voor die termijn aan ons bij vooruitbetaling middels één van de door ons aangeboden automatische betaalmethoden, zoals Sepa Direct Debit (incasso), CreditCard of PayPal indien beschikbaar. Wanneer je kiest voor een automatische betaalmethode, machtig je ons om de variabele bedragen van alle diensten die je bij ons afneemt te innen voor de duur van de Overeenkomst of tot je de betaalmethode wijzigt. Met uitzondering van iDeal kun je een automatische betaling altijd ongedaan laten maken bij de gekozen betaalmethode. In het supportsysteem kun je altijd de betaalmethode wijzigen voor de volgende factuur.

2. Je ontvangt altijd een factuur voor je administratie waarop BTW is vermeld.

3. Wanneer het een Overeenkomst betreft met een eenmalige betaling, kunnen wij jou voor het voor de Overeenkomst door jou verschuldigde bedrag een factuur sturen. De betalingstermijn van deze declaratie is acht dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn ben je, als je niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Als een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door ons.

4. Bij een niet tijdige betaling ben je, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval jij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van jou wordt gelegd, je overlijdt en voorts, indien je in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6. In bovenstaande gevallen hebben wij het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te be√ęindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor jou die hierdoor mocht ontstaan.

 

AV artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 

1. Alle Persoonsgegevens blijven eigendom van van jou, jouw afnemers of eindgebruikers van de Dienst. Wij zullen hierop geen eigendomsaanspraken doen en zullen de Persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.

3. Jij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag je de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

4. Het is je niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

5. Het is ons toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Als wij door middel van technische bescherming de materialen hebben beveiligd, is het jou niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. In zo’n geval moet jij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan ons, onverminderd ons recht om onze schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen be√ęindigen.

 

AV artikel 13. Geheimhouding

 

1. Zowel jij als wij zullen informatie die we voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Zowel jij als wij leggen deze verplichting tevens op aan onze werknemers alsmede aan door jou of ons ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. Wij zullen geen kennis nemen van data die jij opslaat en/of verspreidt via onze systemen, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, jij ons daarom verzoekt of wij daartoe verplicht zijn krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zullen wij ons inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen onze macht ligt.

 

AV artikel 14. Klachten

 

1. Klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen vijf werkdagen mag je een reactie op de klacht verwachten.

 

AV artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 

1. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op onze Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Als jij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kun je tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst be√ęindigen tegen deze datum.

 

 

 

Hosting & Domeinnaam Policy SwiftySite

 

HDP artikel 1. Hosting en aanverwante diensten

 

1. Wat in de Hosting & Domeinnaam Policy beschreven staat geldt wanneer de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door jou aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten.

2. Jij verstrekt ons hierbij een onbeperkte licentie om alle door jou via onze systemen verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopi√ęren op elke door ons geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door ons.

 

HDP artikel 2. Fair use voor schijfruimtegebruik en dataverkeer

 

Onze hostingpakketten zijn bedoeld voor gewone websites voor ZZP’ers, het MKB/KMO en voor lokale organisaties en non-profits. We willen graag dat deze klanten zich geen zorgen hoeven maken over hoeveel ruimte ze nodig hebben, hoeveel dataverkeer ze zullen gaan gebruiken of hoeveel mailboxen ze nodig gaan hebben. Daarom hebben we geen vaste limieten ingesteld.

Maar, omdat het shared hosting betreft, wat betekent dat er meerdere websites op één server bij elkaar staan, moeten we het geheel wel in bescherming nemen tegen excessief gebruik van onze hostingdiensten. Daarom zijn er wel een aantal restricties.
    1. Je mag maar 1 website op een hostingpakket draaien
    2. Je hostingpakket mag niet meer dan 3 keer het gemiddelde van de andere sites op dezelfde server aan ruimte of traffic gebruiken.
    3. Je hostingpakket mag niet een te zware belasting op de processor en het werkgeheugen van de server veroorzaken. Wat als te zwaar beschouwd wordt is ter beoordeling van onze systeembeheerders.
    4. Je mag je hostingaccount niet als backup-ruimte te gebruiken voor bestanden van een andere site of een computer.
    5. Je mag geen streamingdiensten aanbieden.
    6. Er mogen niet meer dan 100 websiteverbindingen of actieve processen plaatsvinden op je hostingpakket.
    7. Er mogen op je hostingpakket geen scripts gerund worden die een verslechtering van de prestaties van de server veroorzaken.

Dit alles is bedoeld om alle andere sites op dezelfde server te beschermen. Mocht je hostingpakket nou onverhoopt toch op een of meer van bovenstaande punten de fout in gaan, dan kunnen wij, naar eigen inzicht en beoordeling, contact met je opnemen.
    1. Bij een overschrijding van de schijfruimtelimiet kunnen wij jou een bericht sturen waarin gemeld wordt hoe groot de overschrijding is en wat de mogelijkheden zijn. Je kunt dan kiezen voor het upgraden naar een groter pakket of voor het bijkopen van extra schijfruimte, als die mogelijkheid er is bij het betreffende pakket. Soms kun je ook het gebruik van de schijfruimte verminderen, door een grote schoonmaak te houden in de bestanden van je website.
    2. Voor een trafficoverschrijding (dataverkeer) geldt in principe hetzelfde, zij het dat daarbij ook gekeken kan worden naar hoe structureel de overschrijding is. Mocht het dataverbruik voor ons aanleiding geven tot het sturen van een overschrijdingsbericht, dan kun je kiezen voor het upgraden naar een groter pakket of voor het bijkopen van trafficblokken, als die mogelijkheid er is bij het betreffende pakket. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

In het algemeen geldt dat een server te zwaar belast wordt door een account als een andere account daar op welke manier dan ook last van heeft of kan gaan hebben. In dergelijke gevallen verlangen wij van jou dat je onmiddellijk actie onderneemt om de overmatige belasting tegen te gaan. Als je niet de gewenste actie onderneemt, kunnen we besluiten om (een deel van) de account die de belasting veroorzaakt te blokkeren dan wel af te sluiten.

Wij kunnen een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die jij mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum zijn wij bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Voor zover deze bedragen niet gespecificeerd zijn zal dit naar rato zijn ten opzichte van de prijs die je voor je bestaande Dienst betaalt.
Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

 

HDP artikel 3. Content

 

1. Jij mag geen informatie publiceren of aanbieden via ons die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). Het is ook verboden om content waarin illegale activiteiten gepromoot of mogelijk gemaakt worden, bijvoorbeeld door middel van hacksoftware of -bestanden, spyware, spamprogramma’s enzovoort te publiceren of aanbieden. Hieronder valt ook illegale software.

2. Jij mag in geen enkel geval pornografisch materiaal (foto’s, video’s, geluidsbestanden, verhalen of in welke andere vorm dan ook) publiceren. Alle vormen van bloot/naakt van de geslachtsdelen en/of borsten vallen hieronder, ook getekende vormen. Erotische verhalen of andere geschreven belevingen op dit gebied zijn eveneens verboden. Zelfs de domeinnaam zelf mag niet onder de categorie ‘Adult’ vallen.

3. Het is geheel aan ons om te beoordelen of bepaalde content in strijd is met deze Algemene Voorwaarden en/of genoemde wetgeving.

4. Wij zijn gerechtigd direct maatregelen te nemen (bijvoorbeeld afsluiting/blokkering van hostingaccount/domeinnaam) als er een vermoeden van onrechtmatigheden bestaat. We hoeven jou daar niet van tevoren van op de hoogte te brengen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de afsluiting/blokkering.

5. Wij onderwerpen ons vrijwillig aan de Gedragscode Notice and Take Down die door overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van het NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) is samengesteld. De gedragscode wordt geacht deel uit te maken van deze Hosting Policy.

6. Wij hanteren een klachtenprocedure waarmee derden (‚Äúklagers‚ÄĚ) een klacht kunnen indienen om aan te geven dat naar hun mening sprake is van een strijdigheid met Nederlands recht. Als een klacht naar ons oordeel gerechtvaardigd is, zijn wij gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. We zijn in dat geval ook gerechtigd jouw persoonsgegevens te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Wanneer zoiets zich voordoet zullen wij jou informeren over het verloop van deze procedure.

7. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, zijn wij gerechtigd hiervan aangifte te doen. Wij kunnen hierbij alle relevante informatie over jou overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties ons verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

8. Bij klachten over door jou aangeboden informatie zijn we gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te be√ęindigen.

9.Ongeacht of jij in privé handelt of in de uitoefening van een bedrijf of beroep, jij vrijwaart ons voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die jij, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep lijdt door een ingrijpen van ons in het kader van de klachtprocedure.

10. Jij onthoudt je ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is jou verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan jij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die ons, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hinderen of schade toebrengen. Wij zullen jou op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

11. Jij houdt je aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

12. Zonder toestemming van ons is het jou verboden de door ons verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

 

HDP artikel 4. Sub-hosting: meerdere websites op één account

 

1. Het is niet toegestaan om meerdere websites op één hostingaccount te plaatsen, tenzij de websites een heel duidelijk verband met elkaar hebben en je vooraf om onze toestemming vraagt, waarbij wij dat altijd naar eigen inzicht mogen beoordelen zonder opgaaf van redenen.

Voorbeeld 1: een zwemclub heeft ook een waterpolo-afdeling. De site van die waterpolo-afdeling mag in dat geval op de account van de zwemclub staan. De waterpolo-afdeling kan dan een losse domeinnaam met of zonder email nemen en verwijst naar het waterpolo-deel op de account van de zwemclub.

Voorbeeld 2: een bakker heeft een eigen hostingaccount en daar draait een website op, maar hij heeft nog wat ruimte over op zijn account. Het is dan niet toegestaan om die ruimte te verhuren of te schenken aan de slager aan de overkant die ook een eigen website wil.

Mocht de situatie zich voordoen dat er twijfel ontstaat over wat wel en niet mag, dan is het raadzaam om contact op te nemen met onze supportafdeling.

2. Ingeval er discussie en/of twijfel ontstaat over wat wel en niet is toegestaan, zijn wij te allen tijde gerechtigd hierin een besluit te nemen waaraan jij je dient te onderwerpen. Als wij oordelen dat twee of meer websites ten onrechte op één account zijn geplaatst, krijg je de gelegenheid om binnen een redelijke termijn gepaste actie te ondernemen.

3. Het is jou niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen. Zie ook het artikel over Resellers.

 

HDP artikel 5. Netwerk-security

 

1. Jij mag het netwerk van SwiftySite niet gebruiken om gebruikersauthenticatie of beveiliging te omzeilen op welke host, netwerk of account dan ook. Pogingen daartoe zijn eveneens verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het zich toegang verschaffen tot gegevens die niet voor jou bedoeld zijn, inloggen op een server of een account waarvoor jij niet nadrukkelijk autorisatie hebt gekregen, password cracking, het onderzoeken van andere netwerken op zoek naar zwakheden, en overtreding van security policies van derden.

2. Jij mag niet proberen om enige gebruiker, host of netwerk te belemmeren of te blokkeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: flooding, mail bombing en andere bewuste pogingen om een host of netwerk te overbelasten of te laten vastlopen.

3. Wij zullen volledig samenwerken met onderzoeken naar schending van systeem- of netwerk-security van andere sites, alsook samenwerken met autoriteiten in hun onderzoek van vermoede criminele schendingen. Klanten die systeem- en/of netwerk-security schenden kunnen crimineel en/of civiel worden berecht.

 

HDP artikel 6. Spam-policy

 

1. Jij mag het SwiftySite-netwerk, SwiftySite-apparatuur of welk SwiftySite-emailadres dan ook, niet gebruiken in verband met de overdracht van spam, flames, mail bombs, of even zwaarwegend, ongevraagde emailberichten. Aan de account mag niet worden gerefereerd als opstarter, tussenpersoon of reply-to-adres in dergelijke activiteiten. Deze beperking omvat ook het zenden van ongevraagde massamailings van een andere dienst waarvoor het SwiftySite-netwerk, SwiftySite-apparatuur of welk SwiftySite-emailadres dan ook, gebruikt wordt.

2. Een bericht wordt beschouwd als ongevraagd als het wordt verzonden naar een nieuwsgroep waarbij het charter van die groep wordt overtreden, en/of als het wordt verzonden naar iemand die het bericht niet heeft aangevraagd of toestemming heeft gegeven. Het publiekelijk kenbaar maken van een emailadres betekent nog niet dat toestemming gegeven wordt voor het verzenden van ongevraagde email.

3. Als we ontdekken dat je onze spam-policy hebt overtreden, behouden we ons het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing de hostingaccount/domeinnaam af te sluiten. Bovendien kunnen we een boete opleggen van ten minste ‚ā¨ 250,- (tweehonderdvijftig euro) voor elke overtreding van de spam-policy.

4. Wij hebben uiteraard het recht om een dienst te weigeren of te annuleren aan gekende spammers.

5. Wij behouden ons het recht voor om te bepalen wat de spam-policy overtreedt. Als zodanig kan elke overtreding leiden tot annuleren van de dienst zonder teruggave van betalingen.

6. Het versturen van bulkmail is aan regels gebonden. Onder bulkmail wordt verstaan: het versturen van grote hoeveelheden mails tegelijkertijd. Het is toegestaan om vanaf onze servers maximaal 100 mails per 5 minuten te versturen, met een maximum van 1000 mails per 24 uur.

7. Voor het versturen van grote hoeveelheden emails adviseren wij om een mailinglistprovider te gebruiken. Ook in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit sterk aan te raden.

8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor jouw rekening.

 

HDP artikel 7. Back-ups

 

1. Wij maken dagelijks back-ups van de inhoud van onze hostingservers om die in geval van nood terug te kunnen plaatsen. Wij kunnen echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data in welke vorm dan ook.

2. Als er een back-up moet worden teruggeplaatst in opdracht van jou kunnen wij hiervoor een bedrag in rekening brengen aan jou.

 

HDP artikel 8. Domeinnamen en IP-adressen

 

1. Wat in dit artikel beschreven staat geldt wanneer de Dienst (mede) vergt dat wij voor jou bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Wij vervullen bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geven geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Jij kunt uitsluitend uit onze bevestiging, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Wanneer jij handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep vrijwaar jij ons en houdt jij ons schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door jou.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verliezen van jouw recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ons.

6. Jij dient je te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.

7. Wij hebben het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer jij aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, maar alleen voor de duur dat je in gebreke bent en alleen na verloop van een redelijke termijn nadat we jou in gebreke hebben gesteld.

8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van jou zijn wij gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9. De ICANN verplicht alle organisaties die domeinnamen registreren (dus ook ons) om onder andere de gegevens van de eigenaar in de zogenaamde whois-database te vermelden. De domeinnaam komt dus op jouw naam, wat inhoudt dat jij de zeggenschap hebt over de domeinnaam.

10. Normaal gesproken zijn de gegevens van de eigenaar van de domeinnaam in de whois voor iedereen zichtbaar. Wij zullen ons inspannen om voor zoveel mogelijk domeinnamen zo veel mogelijk persoonsgegevens in de whois anonimiseren, zodat voor onbevoegden niet zichtbaar is wie de eigenaar van de domeinnaam is. We doen dat door gebruik te maken van een Proxy Privacy Protect Registratie Service. Meer info hierover vind je hier.

11. Sommige domeinnamen, afhankelijk van de extensie, worden beschermd tegen ongewenste weg verhuizing (domeinkaping) door ze ‘op slot’ te zetten (status protected). Als jij zelf de domeinnaam wil wegverhuizen, zullen wij uiteraard hieraan meewerken.

 

 

 

 

Privacy Policy SwiftySite

 

SwiftySite heeft twee petten op.

 

SwiftySite als verwerkingsverantwoordelijke
Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen waar wij rechtstreeks contact mee hebben, zoals onze klanten, prospects en bezoekers van onze website, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke (controller). Deze privacy policy is voor deze groep bedoeld.

SwiftySite als verwerker
Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen namens onze klanten, zoals hun klanten, prospects en websitebezoekers, zijn wij de verwerker (processor). Daar is deze privacy policy niet voor bedoeld. Hiervoor hebben we een aparte verwerkersovereenkomst opgesteld.

 

PP artikel 1. Uitgangspunten

 

1. De begrippen die in deze Privacy Policy gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG daaraan is toegekend.

2. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.

3. Wij verwoorden onze voorwaarden en Privacy Policy in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk.

4. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.

5. Wij werken graag met jou samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens.

6. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is. Dat is de bewaartermijn.

7. Zowel wij als onze toeleveranciers zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

8. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.

9. We stellen jou ook in staat om je rechten rondom je persoonsgegevens te kunnen uitoefenen. Jouw rechten zijn: inzage, correctie, beperking, bezwaar, vergetelheid en data-portabiliteit. De beste plek om dat te doen, is het punt waar de gegevens onze organisatie binnen komen. Bijvoorbeeld het supportsysteem en onze mailinglist software.

10. Als je een klacht hebt over hoe wij of onze subverwerkers met jouw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we jou om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we kunnen kijken of we dit naar jouw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kun je altijd een klacht indienen bij de toezichthouder.

11. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling, met uitzondering van ons herinneringensysteem. Wanneer de betaling voor een Dienst uitblijft, worden er automatisch herinneringen gestuurd. Blijft de betaling uit, dan wordt automatisch de betreffende Dienst geblokkeerd. Wij zullen in zo’n geval echter nooit een Dienst be√ęindigen, zonder een menselijke beoordeling.

 

PP artikel 2. Gegevens van klanten

 

Persoonsgegevens en redenen:
1. Jouw IP-adres
Om je toegang te geven tot onze websites en het supportsysteem.
2. NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Land)
Nodig voor de domeinnaamregistratie, facturering, identificatie en klantcontact.
3. Contactgegevens (Emailadres, Telefoonnummer)
Om met elkaar te kunnen communiceren, verzoeken te valideren en support te verlenen.
4. Bedrijfsgegevens (Bedrijfsnaam, Bedrijfsvorm, KvKnummer, BTWnummer)
Nodig voor de domeinnaamregistratie en facturering (bijvoorbeeld BTW-verlegging, als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is).
5. Betaalgegevens (CreditCard, PayPal, IBAN en rekeninghouder)
Om jouw betaling te kunnen verwerken.
6. Logingegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, klantnummer)
Zodat je kunt inloggen op het supportsysteem. Daar wordt ook een klantnummer aangemaakt, maar we spreken je liever aan met je eigen naam ūüôā

 

Grondslag voor de verwerking:
Noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Bewaartermijn:
Tot uiterlijk √©√©n maand na het be√ęindigen van de Overeenkomst. Je facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Ontvangers van de gegevens:
Wij en een aantal van onze subverwerkers, zoals de domeinnaam registrar en registries, en afhankelijk van de Dienst, de leverancier van onze sitebuilder, een aantal clouddiensten die wij intern gebruiken en onze supportsoftware zijn ontvangers dan wel verwerkers van persoonsgegevens.

Sommige hiervan zijn buiten de EU-gevestigd. De belangrijkste subverwerkers die buiten de EU gevestigd zijn (bijvoorbeeld Amazon Web Services, de cloud waar onze supporttickets opgeslagen zijn) voldoen aan de AVG, bijvoorbeeld omdat ze onder het Privacy Shield (USA) vallen. Maar sommige domein registries, afhankelijk van de domeinnaam die je wilt registreren, vallen buiten de toestemming van de AVG. Denk bijvoorbeeld aan .ng extensie (Nigeria). We zijn nog aan het onderzoeken hoe we hiermee om moeten gaan.

 

PP artikel 3. Gegevens van subscribers

 

Persoonsgegevens en redenen:
1. Naam
Omdat we je graag met je naam willen addresseren in onze emails.
2. Emailadres
Zodat we je interessante, inspirerende en opbouwende emails kunnen sturen.

 

Grondslag voor de verwerking:
Jouw toestemming.

Bewaartermijn:
Tot je jouw toestemming intrekt middels de link onderaan elke email die we sturen.

Ontvangers van de gegevens:
Wij en de mailinglist tools die we gebruiken zijn ontvangers dan wel verwerkers van persoonsgegevens. Sommige hiervan zijn buiten de EU-gevestigd (bijvoorbeeld MailChimp) en voldoen aan de AVG, omdat ze onder het Privacy Shield (USA) vallen.

 

PP artikel 4. Gegevens van websitebezoekers

 

Persoonsgegevens en redenen

1. Jouw IP-adres
Wanneer je deze site bezoekt, dan verwerken we je ip-adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze website en om die te verbeteren. Voor deze verwerking anonimiseren we je IP-adres voordat het verwerkt wordt door de statistiekensoftware. Hierdoor is het niet langer een persoonsgegeven.

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn:
Het IP-adres zelf slechts zeer kort (minder dan een dag) en het geanonimiseerde ip-adres, wat niet langer een persoonsgegeven is, in principe oneindig.

Ontvangers van de gegevens:
Wij en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je weten hoe jij dat voor jouw analytics ook kunt doen, klik dan hier.

Persoonsgegevens en redenen

2. Noodzakelijke Cookies
Om inzicht te krijgen in de werking van onze website en deze te verbeteren, om je makkelijker te laten inloggen en te onthouden wat er in je winkelmandje ligt. Zie hiervoor ook onze Cookie Policy.

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn:
Per cookie verschillend. Voor details, zie onze Cookie Policy.

Ontvangers van de gegevens:
Wij en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en redenen

3. Marketing & tracking Cookies
Om onze promoties af te stemmen op jouw interesses. Om jou embeded videos te kunnen tonen. Om jou op partner netwerken interessante aanbiedingen te kunnen doen.

Grondslag:
Jouw toestemming

Bewaartermijn:
Zo lang als we jouw toestemming hebben.

Ontvangers van de gegevens:
Wij en derde partijen zoals Google, Facebook en Vimeo.

 

 

 

Verwerkersovereenkomst SwiftySite

 

SwiftySite heeft twee petten op.

SwiftySite als verwerker
Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen namens onze klanten, zoals hun klanten, prospects en websitebezoekers, zijn wij de verwerker (processor). Daar is deze verwerkersovereenkomst voor bedoeld.

SwiftySite als verwerkingsverantwoordelijke
Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen waar wij rechtstreeks contact mee hebben, zoals onze klanten, prospects en bezoekers van onze website, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke (controller). Daarvoor is deze verwerkersovereenkomst niet bedoeld. Daarvoor hebben we een aparte privacy policy opgesteld.

 

VO artikel 1. De rolverdeling

 

Jij als klant van SwiftySite bent de verwerkingsverantwoordelijke (de controller) omdat jij zowel het doel als de middelen voor de verwerking bepaald. Hierna noemen we jou dus ‘jij’ of ‘je’ of ‘jou’ of ‘jouw’ tenzij het nodig is om extra duidelijk te zijn. In dat geval voegen we het woord Controller toe, omdat jij immers de controle over de persoonsgegevens hebt.

Wij, SwiftySite, zijn de verwerker (processor) van persoonsgegevens namens jou als onze klant. Hierna noemen we ons dus ‘wij’ of ‘we’ of ‘ons’ of ‘onze’ tenzij het nodig is om extra duidelijk te zijn. In dat geval voegen we het woord Processor toe, omdat wij immers de de persoonsgegevens processen (verwerken).

Als jij namens anderen persoonsgegevens door ons laat verwerken, dan is die ander de verwerkingsverantwoordelijke, ben jij de verwerker en zijn wij jouw subverwerker.

Als hostingprovider hebben wij vele toeleveranciers die persoonsgegevens verwerken. Zowel van onze eigen klanten, prospects en websitebezoekers, als ook van jouw klanten, prospects en websitebezoekers. Dat zijn onze sub-verwerkers.

 

VO artikel 2. Uitgangspunten

 

1. De begrippen die in deze Verwerkersovereenkomst gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG daaraan is toegekend.

2. Hetgeen beschreven staat in deze verwerkingsovereenkomst wordt beschouwd als jouw volledige, allesomvattende schriftelijke instructies aan ons.

 

VO artikel 3. Doeleinden van de verwerking

 

1. Wij verbinden ons ertoe om onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van jou als Controller Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere schriftelijke instemming worden bepaald.

2. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen. Jij zult ons schriftelijk en vooraf op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkingsovereenkomst zijn genoemd. In artikel 14 van deze verwerkersovereenkomst is vastgelegd om welke categorie√ęn van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

3. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Wij nemen geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden (met uitzondering van onze subverwerkers) en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

 

VO artikel 4. Verplichtingen van ons als Processor

 

1. Ten aanzien van de in artikel 3 genoemde verwerkingen zullen wij zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

2. Wij zullen Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens jou aan ons zullen worden aangeleverd.

3. Wij zullen jou, op jouw verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door ons genomen maatregelen aangaande onze verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

4. De verplichtingen van ons die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder ons gezag.

5. Wij zullen jou in kennis stellen indien naar onze mening een instructie van jou in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

6. Wij zullen jou naar alle redelijkheid en voor zover het binnen onze macht ligt de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er bij jou in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. Mogelijke kosten die hieruit voort kunnen vloeien zijn voor jouw rekening.

 

VO artikel 5. Doorgifte van persoonsgegevens

 

1. Wij mogen van jou de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

2. Wij zullen jou, op jouw verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

 

VO artikel 6. Verdeling van verantwoordelijkheid

 

1. Zowel jij als wij zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2. De toegestane verwerkingen zullen door ons worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

3. Wij zijn louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig jouw instructies en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van jou als Controller. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door jou, verwerkingen voor doeleinden die niet schriftelijk middels een aangetekende brief door jou aan ons zijn gemeld en door ons vooraf zijn goedgekeurd, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, zijn wij niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij jou als Controller.

4. Jij garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

VO artikel 7. Inschakelen van derden of onderaannemers

 

1. Jij verleent ons hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

2. Op jouw verzoek zullen wij jou binnen een redelijke termijn informeren over de door ons ingeschakelde subverwerkers. Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Dit kan echter wel betekenen dat we de overeengekomen Dienst niet langer kunnen verlenen, in welks geval er geen restitutie zal plaatsvinden.

3. Wij zorgen er voor dat deze derden dezelfde plichten op zich nemen als tussen ons en jou zijn overeengekomen.

 

VO artikel 8. Beveiliging

 

1. Wij zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

2. Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

3. Jij stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan ons ter beschikking, als jij jezelf ervan hebt verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Jij bent verantwoordelijk voor de naleving van de door jou en ons samen afgesproken maatregelen.

 

VO artikel 9. Meldplicht

 

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zullen wij ons naar beste kunnen inspannen om jou daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan jij beoordeelt of jij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zult informeren of niet. Wij spannen ons naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zullen wij meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Jij bent verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

3. De meldplicht omvat in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
– Wat de (vermeende) oorzaak van het lek is;
– Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
– Wat de (voorgestelde) oplossing is;
– Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
– Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
– Wie ge√Įnformeerd is (zoals betrokkene zelf, jij als Controller, toezichthouder).

 

VO artikel 10. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan ons, zullen wij het verzoek doorsturen aan jou en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Jij zult het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat jij hulp nodig hebt van ons voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zullen wij, voor zover dit redelijkerwijs van ons verwacht kan worden, hieraan meewerken en kunnen we jou hiervoor kosten in rekening brengen.

 

VO artikel 11. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 

1. Op alle Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen en/of zelf verzamelen in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Wij zullen deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
    1. Voor zover jij toestemming hebt gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
    2. Als het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; of
    3. Als er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

VO artikel 12. Audit

 

1. Jij hebt het recht om, niet meer dan één (1) keer per jaar, audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Verwerkersovereenkomst.

2. Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet en goed onderbouwd vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

3. Wij zullen aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen.

4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door jou en ons in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door jou, door ons of gezamenlijk. Hierbij heb jij recht op inzage in de conclusies en eventueel voorgestelde maatregelen die in de rapportage van de audit vermeld worden. Je hebt geen recht op inzage in de concrete details van de beveiligingsmaatregelen die wij treffen, voor zover aanwezig in de rapportage, omdat dit een beveiligingsrisico op zichzelf inhoudt.

5. De redelijke kosten voor de audit worden door jou gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door jou zullen worden gedragen.

 

VO artikel 13. Duur en opzegging

 

1. De Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen jou en ons en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Net als de rest van deze Algemene Voorwaarden, mogen wij deze Verwerkersovereenkomst te allen tijde wijzigen. Dat kan nodig zijn als we aanpassingen doen in de manier waarop we persoonsgegevens verwerken of wanneer we met bepaalde subverwerkers gaan werken. Uiteraard zullen wij elke wijziging via deze website aan jou communiceren.

4. Na be√ęindiging van de Verwerkersovereenkomst vernietigen wij de van jou ontvangen Persoonsgegevens binnen √©√©n maand, tenzij we samen anders overeenkomen.

 

VO artikel 14. Specificatie van de verwerkingen die wij namens jou doen

 

1. De AVG vereist onder andere dat wij in deze overeenkomst vastleggen welke soorten persoonsgegevens wij namens jou in het kader van artikel 3.1 verwerken en welke categorie√ęn van betrokkenen het betreft. Dat wordt beschreven in dit artikel.

Soorten persoonsgegevens:
– NAW-gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, land)
– Contactgegevens (zoals telefoonnummer, emailadres)
– Bedrijfsgegevens (zoals bedrijfsnaam, bedrijfsvorm, KvKnummer, BTWnummer)
– Betaalgegevens (zoals IBAN, Bic, bankrekeningnummer, CreditCardgegevens)
– Logingegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord)
– Online identificatoren (zoals avatar, gebruikersnaam, ip-adres, emailadres, locatiegegevens, bezoekgedrag)

 

Van de categorie√ęn betrokkenen:
– Jouw mogelijke klanten (prospects)
– Jouw accounthouders
– Jouw websitebezoekers
– Jouw klanten
– Jouw Personeel

2. Het is jou uitdrukkelijk en onder alle omstandigheden verboden om bijzondere persoonsgegevens via onze systemen, producten en diensten te verwerken.

3. Jij staat ervoor in dat de in dit artikel omschreven persoonsgegevens en categorie√ęn betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart ons voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door jou.

 

 

 

Cookie Policy SwiftySite

 

CP artikel 1. Functionele Cookies

 

Op swiftysite.com en al haar subdomeinnamen worden verschillende cookies gebruikt die onder de categorie functionele cookies vallen. Hiervoor is volgens de verschillende wetten geen toestemming vooraf voor nodig. Deze worden dan ook altijd geplaatst.

 

 

 

Gedragscode Notice & Take Down

 

Overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen hebben samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. De gedragscode is vrijwillig en beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie, haatzaaien en aanbod van illegale goederen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze gedragscode, die van belang is voor Internetgebruikers, overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties.

Wij onderwerpen ons vrijwillig aan de Gedragscode Notice & Take Down. De inhoud daarvan vind je hier.

 

 

 

Slotbepalingen

 

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin wij gevestigd zijn.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. De door ons ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door ons, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door jou.

5. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

6. Jij bent slechts gerechtigd je rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Wij kunnen dit doen zonder toestemming van jou.